คำสั่ง สพม.พัทลุง ที่ 164/2565 ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

     ที่ 164 /๒๕65

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง