การดำเนินงาน ระบบ DMC ปีการศึกษา 2567

👇ลิงก์เข้าระบบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 👇3. ระบบติดตาม การดำเนินงาน DMC ==> https://ict.seapt.go.th/home/dmc-system/

กลุ่มนโยบายและแผน (งาน DLICT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง