Author Archives: admin

การดำเนินงาน ระบบ DMC ปีการศึกษา 2567

แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา […]

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในวันที่ […]

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

โครงการที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ (ใช้เงินเหลือจ่าย/ […]

คำสั่ง สพม.พัทลุง ที่ 164/2565 ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   […]