อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในวันที่ 15 สิงหาคม

ตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร  เพื่อความสะดวกรวดเร็วดประหยัดเวลา  งบประมาณและให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ดำเนินการสร้างความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เพื่อให้องค์กรปราศจากความเสี่ยงและความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของงข้อมูลข่าวสาร (Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทำลายและความผิดพลาดต่างๆ โดยคำนึกถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงจัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
รวมทั้งเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความเชี่ยญชาญ และให้ทันต่อสภาวะการณ์ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในปัจจุบัน               

โดยกลุ่มเป้าหมายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
4. ครูที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เอกสารประกอบการประชุม

  1. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  2. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  3. การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
  4. คู่มือการเรียนรู้ Cyber Security – NCSA
  5. คลังความรู้ด้านไซเบอร์