วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางไซเบอร์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เกี่ยวกับการโจมตีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานการศึกษา รวมถึงการประกาศขายข้อมูลของหน่วยงานการศึกษาทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี รวมถึงการดำเนินการเบื้องต้นสำหรับกรณีการรั่วไหลของข้อมูล รายละเอียดคำแนะนำการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมทั้งแจ้งให้ท่านรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์