กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

เบอร์โทร : 080-1382039
E-Mail : anongnart@seapt.go.th